Terms of service

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. Bendrosios elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) – prekių pirkimo–pardavimo sutarties bendrosios sąlygos, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu–pardavimu SNAPE.LT Internetiniame prekybos centre susijusios nuostatos.
 2. SNAPE.LT – internetiniame tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.
 3. Pardavėjas – įsteigta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus UAB „Bitonit“, juridinio asmens kodas 305555051, buveinės adresas Baltų pr. 159-23, Kaunas, Lietuvos Respublika, klientų aptarnavimo elektroninio pašto adresas info@snape.lt, internetinis adresas SNAPE.LT
 4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Taisyklių 2.2. punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių elektroninėje parduotuvėje SNAPE.LT.
 5. Pirkimo-pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, pateikta Pirkėjui ir Taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šia Pirkimo–pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis.
 2. Prekybos veikla SNAPE.LT elektroninėje parduotuvėje yra vykdoma tik Lietuvos Respublikoje.
 3. Pirkti SNAPE.LT elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
  • veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  • nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  • juridiniai asmenys.

PIRKĖJO TEISĖS

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes SNAPE.LT elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių ir elektroninės parduotuvės nustatyta tvarka.
 2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos SNAPE.LT elektroninėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.
 3. Įgyvendindamas Pirkėjas šių Taisyklių, Pirkėjo teisės punktą Nr. 2, numatytą teisę, Pardavėjui elektroniniu paštu info@snape.lt turi pateikti prašymą ir jame nurodyti pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį. Ši Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
 4. Taisyklių, Pirkėjo teisės punktą  Nr. 2, numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo per 2 darbo dienas informuoti apie tai Pardavėją.
 3. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti Pirkėjo registracijos formoje pasikeitusius duomenis.
 4. Pirkėjas, naudodamasis SNAPE.LT elektroninės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų SNAPE.LT elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

PARDAVĖJO TEISĖS

 1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas SNAPE.LT elektroninėje parduotuvėje.
 2. Jei Pirkėjas bando pakenkti SNAPE.LT elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis SNAPE.LT elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
 3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti SNAPE.LT elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
 4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių, prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai, 2 punkte, numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
 5. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių, prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai, 2 punkte numatytą apmokėjimo būdą (grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu) Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir SNAPE.LT elektroninės parduotuvės nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis SNAPE.LT elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 punkte nurodytomis sąlygomis.
 3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „Tvirtinti užsakymą“. Be šio patvirtinimo užsakymo vykdymas negalimas.
 2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo–pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma SNAPE.LT elektroninės parduotuvės duomenų bazėje. Prisiregistravęs Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie SNAPE.LT elektroninės parduotuvės sistemos pažiūrėti pirkimo istoriją.

PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 1. Prekių kainos SNAPE.LT elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
 2. Atsiskaitydamas žemiau numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių, pardavėjo teisė, 4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
 3. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Taisyklių 4 punkte nurodytus mokėjimo būdų įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.
 4. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:
  • banko pavedimu – kai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir prisijungęs prie savo internetinės bankininkystės ar nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į Internetinio prekybos centro banko sąskaitą (LT613500010008785777, Paysera LT).
  • grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – kai Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo–priėmimo) metu.
  • elektronine bankininkyste (bendradarbiaujant su partneriu UAB "PAYSERA" į.k. 300060819) – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į UAB PAYSERA į.k. 300060819 banko sąskaitą.

PREKIŲ PRISTATYMAS

 1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo vietą.
 2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
 4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja, nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
 5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 6. Prekių pristatymo metu su preke Pirkėjui taip pat yra įteikiama sąskaita-faktūra ar kitas siuntos perdavimo–priėmimo dokumentas. Pirkėjui gali būti pateiktas tik elektroninis sąskaitos-faktūros variantas užsakyme nurodytu el. paštu. Ši sąskaita-faktūra yra laikoma kartu ir prekės garantiniu lapu.
 7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje ar kitame siuntos perdavimo–priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje ar kitame siuntos perdavimo–priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
 8. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis nurodytas „Pristatymo sąlygose“. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių, pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas, 2 punktu atsisako Pirkimo–pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių siuntimo ir grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t. y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO AUDOTI TERMINAS

 1. Kiekvienos SNAPE.LT elektroninės parduotuvės parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame prekybos centro internetiniame tinklalapyje.
 2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetiniame prekybos centre esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.
 4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
 5. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.
 6. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

ATSAKOMYBĖS

 1. Pirkėjas yra atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Užpildžius užsakymo anketoje įmonės duomenis, automatiškai prie prekės pridedama PVM sąskaita faktūra juridiniam asmeniui. Pirkėjas patvirtina, kad yra įgaliotas įmonės, kuri nurodyta jo užsakyme, užsakymo forminimui bei prekių apmokėjimui bei atsiėmimui. Pirkėjas patvirtina, kad visi asmenys nurodyti užsakymo formoje yra jo įgalioti ir gali atlikti mokėjimus bei atsiimti prekes pirkėjo vardu. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
 2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis SNAPE.LT elektroninės parduotuvės sistema.
 3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinio prekybos centro teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie SNAPE.LT elektronionės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 5. Jei Pardavėjo SNAPE.LT elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 1. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų jo suteiktus asmens duomenis, asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjo teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslais.
 2. Pardavėjo gaunami bei tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, atsiskaitymo istorija bei kiti duomenys, bei kita su išvardintais duomenimis susijusi informacija.
 3. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu arba atvykęs nurodytais adresais.
 4. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar / ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis.
 5. Pirkėjas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad turi teisę, patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turi teisę, nurodydamas nesutikimo motyvus, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Pardavėjas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami jo asmens duomenys.
 6. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:
  • susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie tvarkomi, ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis.
  • nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

BAIGIAMOS NUOSTATOS

 1. Visi vienos Šalies pranešimai kitai Šaliai turi būti pateikti raštu. Šalys susitaria, kad pranešimai išsiųsti kitai Šaliai elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Gautas pranešimas elektroniniu paštu laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 96 valandos
 2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo SNAPE.LT elektroninės parduotuvės sistemoje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje elektroninėje parduotuvėje, privalės iš naujo akceptuoti modifikuotas Taisykles.
 3. Pirkėjas registruodamasis SNAPE.LT elektroninėje parduotuvėje sutinka, kad juo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu, nenurodydamas savo nesutikimo motyvų, nesutikti, kad jo asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Pirkėjas sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštu elektroniniu paštu, nurodydamas savo vardą, pavardę.
 4. Ginčus, susijusius su Sutartimi, šalys sieks išspręsti derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisę.